He

Fr

Es

Ru

En

נושא: הלכות דעות

פרק 8
50 דקות
דברים שאסרו חכמים באכילה כדי שיתרחקו מהגוים ולא יתחתנו איתם
פרק 7
55 דקות
מהו בישול נכרים ?
פרק 6
46 דקות
פרק 5
50 דקות
פרק 4
50 דקות
פרק 3
55 דקות
פרק 2
61 דקות
פרק 1
45 דקות
פרק 18
54 דקות
פרק 17
50 דקות
פרק 16
56 דקות
פרק 15
43 דקות
"חייב אדם לכבד אשת אביו, אף על פי שאינה אמו, כל זמן שאביו קיים"
פרק 14
47 דקות
כבוד הורים לאחר פטירתם
פרק 13
50 דקות
הכרת הטוב - היסוד לעבודת הבורא
פרק 12
58 דקות
יחס הרב לשאלות התלמידים וסדרי עדיפויות במענה הלכתי
פרק 11
52 דקות
"הרב שאינו הולך בדרך טובה אע"פ שחכם גדול הוא וכל העם צריכים לו אין למדין ממנו עד שיחזור למוטב"
פרק 10
53 דקות
לדמותו של רב בישראל
פרק 9
50 דקות
חייב כל אדם בתלמוד תורה והיאך לומדים בשכר
פרק 8
21 דקות
המרגל בחברו ... עוון גדול הוא וגורם להרוג נפשות רבות מישראל
פרק 7
48 דקות
הנהגת תלמיד חכם בענייני פרנסה
דילוג לתוכן