Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: איגרת גזרת הכוכבים
קבלת דבר מוכח שעומד בסתירה לדברי חז”ל
21 דקות
קבלת דבר מוכח שעומד בסתירה לדברי חז"ל
11
158078
שלילת המקריות וגזרת הכוכבים
27 דקות
שלילת המקריות וגזרת הכוכבים
10
158079
מעשי בני האדם אינם מוכרחים אלא מסורים לגמרי בידם
27 דקות
מעשי בני האדם אינם מוכרחים אלא מסורים לגמרי בידם
8
158184
אין מאורעות בני האדם מקרה אלא הכל בהשגחה
46 דקות
אין מאורעות בני האדם מקרה אלא הכל בהשגחה
7
158337
לדעת הפילוסופים האמונה במציאות האלוהים מבוססת על תנועת הגלגל
28 דקות
לדעת הפילוסופים האמונה במציאות האלוהים מבוססת על תנועת הגלגל
6
158706
האסטרונומיה היא חכמה ודאית לעומת האסטרולוגיה שהיא שקרית
20 דקות
האסטרונומיה היא חכמה ודאית לעומת האסטרולוגיה שהיא שקרית
5
158707
האם הכוכבים משפיעים על חיינו?
24 דקות
האם הכוכבים משפיעים על חיינו?
4
158780
הרמב”ם היה בקיא במנהגי עבודה זרה
28 דקות
הרמב"ם היה בקיא במנהגי עבודה זרה
3
158781
צריך אדם לסווג את אמונותיו לפי מקורותיהם הקבלה ההרגשה והדעה
19 דקות
צריך אדם לסווג את אמונותיו לפי מקורותיהם הקבלה ההרגשה והדעה
2
158848