Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: שיעורים שונים
2 דקות
"שקולה מיתת הצדיקים כשריפת בית אלוהינו"
169262
שמיטה בגינת הנוי ובמטבח
50 דקות
שמיטה בגינת הנוי ובמטבח
3
178060
שביתת האדמה בשמיטה – מצווה בחפצא או בגברא ?
48 דקות
שביתת האדמה בשמיטה - מצווה בחפצא או בגברא ?
6
177940
הקדושה הטבעית של ארץ ישראל
16 דקות
הקדושה הטבעית של ארץ ישראל
5
177943
איסור סחורה והפסד בפירות הקדושים בקדושת שביעית
25 דקות
איסור סחורה והפסד בפירות הקדושים בקדושת שביעית
4
177944
בירור יסודי בהיתר המכירה – האם יש קניין לגוי להפקיע ממצוות התלויות בארץ ?
48 דקות
בירור יסודי בהיתר המכירה - האם יש קניין לגוי להפקיע ממצוות התלויות בארץ ?
3
177945
הקשר בין קדושת הזמן לקדושת המקום בראי ההלכה
41 דקות
הקשר בין קדושת הזמן לקדושת המקום בראי ההלכה
2
177946
קדושת הארץ והיתר המכירה
47 דקות
קדושת הארץ והיתר המכירה
1
177947
“ללא חשש שביעית” – ומה עם חשש חילול השם והחזקת הטרור ?
12 דקות
"ללא חשש שביעית" - ומה עם חשש חילול השם והחזקת הטרור ?
177713
פולמוס השמיטה וסגולת ישראל בין מרן הרב קוק לרידב”ז – אגרת תקכ”ב
47 דקות
פולמוס השמיטה וסגולת ישראל בין מרן הרב קוק לרידב"ז - אגרת תקכ"ב
177714