Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: הלכות תשובה
שכר עבודת ה’
40 דקות
שכר עבודת ה'
9
149445
מדוע שכר המצוות הוא לעולם הבא אם כתוב “למען ייטב לך והארכת ימים”
50 דקות
מדוע שכר המצוות הוא לעולם הבא אם כתוב "למען ייטב לך והארכת ימים"
8
149639
“הטובה הצפונה לצדיקים היא חיי העולם הבא”
60 דקות
"הטובה הצפונה לצדיקים היא חיי העולם הבא"
7
149747
“ישתדל אדם לעשות תשובה ולנעור כפיו מחטאיו”
60 דקות
"ישתדל אדם לעשות תשובה ולנעור כפיו מחטאיו"
6
149779
“אין הבורא כופה בני האדם ולא גוזר עליהן לעשות טובה או רעה, אלא ליבם מסור להם”
47 דקות
"אין הבורא כופה בני האדם ולא גוזר עליהן לעשות טובה או רעה, אלא ליבם מסור להם"
5
149780
24 דברים המעכבים את התשובה: הרב מרדכי ענתבי
48 דקות
24 דברים המעכבים את התשובה: הרב מרדכי ענתבי
4
149781
חשבון הבנק הרוחני של האדם – זכות – המצוות  , חובה – עברות
50 דקות
חשבון הבנק הרוחני של האדם - זכות - המצוות , חובה - עברות
3
149782
התשובה היא ההרגשה היותר בריאה של הנפש: הרב מרדכי ענתבי
42 דקות
התשובה היא ההרגשה היותר בריאה של הנפש: הרב מרדכי ענתבי
2
149783
מצוות הוידוי כחלק מתהליך התשובה
52 דקות
מצוות הוידוי כחלק מתהליך התשובה
1
149784
15 דקות
התשובה היא אפשרית רק בגלל המקור העליון שלה
17
153830