Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: הלכות שבת ויום טוב

פרק 1383
9 דקות
ברכת הפורש סוכת שלום בערבית של ליל שבת
פרק 1356
7 דקות
רחיצה לכבוד שבת
פרק 1345
14 דקות
יש עניין לאפות חלות לכבוד שבת
פרק 1339
9 דקות
למרות שמזונותיו של אדם קצובים יש להתנהל כלכלית בצורה נבונה
פרק 74
38 דקות
דיני מוקצה בשבת
פרק 73
21 דקות
טלטול על ידי דבר אחר אם מותר בשבת
פרק 72
32 דקות
דיני מוקצה - דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת - חלק ו'
פרק 71
36 דקות
דיני מוקצה - דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת - חלק ה'
פרק 70
40 דקות
דיני מוקצה - דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת - חלק ד'
פרק 69
32 דקות
דיני מוקצה - דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת - חלק ג'
פרק 68
44 דקות
דיני מוקצה - דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת - חלק ב'
פרק 67
38 דקות
דיני מוקצה - דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת - חלק א
פרק 66
40 דקות
דיני שבת התלויים בדיבור - חלק ד'
פרק 65
42 דקות
דיני שבת התלויים בדיבור - חלק ג'
פרק 64
38 דקות
דיני שבת התלויים בדיבור - חלק ב'
פרק 63
35 דקות
באילו עניינים מותר לדבר בשבת, דיני שבת התלויים בדיבור - חלק א'
פרק 62
34 דקות
על איזה עבד מצווה על שביתתו
פרק 61
40 דקות
דיני תכשיטי אשה בשבת
פרק 60
41 דקות
קיפול בגדים בשבת
פרק 59
31 דקות
באיזה כלים מותר לצאת בשבת ואיזה מהם אסורים - חלק ד'