He

Fr

Es

Ru

En

נושא: תורה שבעל פה

play3
החלצות אברהם להצלת לוט ודיון על צבעים בתנ"ך ובחז"ל
החלצות אברהם להצלת לוט ודיון על צבעים בתנ"ך ובחז"ל
ממה פחד אברהם אבינו עד שהוצרך להבטחת שכרו ?
play3
ממה פחד אברהם אבינו עד שהוצרך להבטחת שכרו ?
עיון בפסוק "בך צרינו ננגח" ודיון על חלות האמיתות לפני שהעלו אותן על הכתב
play3
עיון בפסוק "בך צרינו ננגח" ודיון על חלות האמיתות לפני שהעלו אותן על הכתב
"חרב פתחו רשעים" – מי יסד את אפשרות הרצח והמלחמה בעולם ?
play3
"חרב פתחו רשעים" – מי יסד את אפשרות הרצח והמלחמה בעולם ?
אנשים במדרגה גדולה עלולים ליפול לעמקי הקליפות
play3
אנשים במדרגה גדולה עלולים ליפול לעמקי הקליפות
ביאור מאמר הקב"ה לאברהם "והיה ברכה"
play3
ביאור מאמר הקב"ה לאברהם "והיה ברכה"
"הריני נוטע" ! הזקן, אדריאנוס קיסר ועץ התאנה
play3
"הריני נוטע" ! הזקן, אדריאנוס קיסר ועץ התאנה
play3
"שמעי בת וראי והטי אזנך ושכחי עמך ובית אביך" – זה אברהם
"שמעי בת וראי והטי אזנך ושכחי עמך ובית אביך" – זה אברהם
play3
"אדם מישראל מהו שיקבל עליו מלכות שמים כשהוא מהלך"
"אדם מישראל מהו שיקבל עליו מלכות שמים כשהוא מהלך"
play3
"חפץ חיים" – על חיים ועל איכות חיים
"חפץ חיים" – על חיים ועל איכות חיים
play3
דור המבול לעומת דור הפלגה – יצר הרע לעומת רשעות אידיאולוגית
דור המבול לעומת דור הפלגה – יצר הרע לעומת רשעות אידיאולוגית
play3
דיני מוסר  מוסר ממון ישראל לגוי , מוסר ישראל לגוי על עסקי נפשות וממון
דיני מוסר מוסר ממון ישראל לגוי , מוסר ישראל לגוי על עסקי נפשות וממון
play3
על חסיד ואשתו הכשרה – ועל אומנות ההווה
על חסיד ואשתו הכשרה – ועל אומנות ההווה
play3
בשלושה מקומות חלקו באי עולם על הקדוש ברוך הוא
בשלושה מקומות חלקו באי עולם על הקדוש ברוך הוא
play3
נהר הדמעות של רבי יצחק מוורקי – סיפור לקראת צום
נהר הדמעות של רבי יצחק מוורקי – סיפור לקראת צום
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
"שפה אחת ודברים אחדים" מה רע בזה שכולם חושבים אותו דבר ?
"שפה אחת ודברים אחדים" מה רע בזה שכולם חושבים אותו דבר ?
play3
בור סוד שאינו מאבד טיפה' –  רבי אליעזר בן הורקנוס- חלק ב'
בור סוד שאינו מאבד טיפה' – רבי אליעזר בן הורקנוס- חלק ב'
play3
חטא כנען וקללתו
play3
מעשה מרבי אליעזר בן הורקנוס
מעשה מרבי אליעזר בן הורקנוס