Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: שמונה פרקים
מהן המידות
41 דקות
מהן המידות
149261
מהו ה’אמצע’ בסרגל המידות ומדוע נכון להימצא דוקא בו?
46 דקות
מהו ה'אמצע' בסרגל המידות ומדוע נכון להימצא דוקא בו?
156819
הקשר בין המחיצות למידות הרעות
37 דקות
הקשר בין המחיצות למידות הרעות
29
159600
המחיצות השונות מבעדן משיגים הנביאים את הקב”ה
43 דקות
המחיצות השונות מבעדן משיגים הנביאים את הקב"ה
28
159670
אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה – אנשים ישרים גם יותר מאושרים
39 דקות
אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה - אנשים ישרים גם יותר מאושרים
27
159760
ההפרש בין החסיד המעולה ובין הכובש את יצרו והמושל בנפשו
48 דקות
ההפרש בין החסיד המעולה ובין הכובש את יצרו והמושל בנפשו
26
159846
אדם שכל חייו מתנהלים על פי המועיל קרובה דרגתו לדרגת הנביא
42 דקות
אדם שכל חייו מתנהלים על פי המועיל קרובה דרגתו לדרגת הנביא
25
159939
גם כשאדם מנהיג את עצמו לפי המועיל צריך שהתועלת תביא  לדעת ה’
47 דקות
גם כשאדם מנהיג את עצמו לפי המועיל צריך שהתועלת תביא לדעת ה'
24
160020
ההבחנה אם אדם מתנהל על פי הדעת – אם הוא בוחר במועיל על פני הערב
49 דקות
ההבחנה אם אדם מתנהל על פי הדעת - אם הוא בוחר במועיל על פני הערב
23
160078
האדם צריך לשעבד את כוחות חייו אל הדעת והדעת להשגת הבורא יתברך
15 דקות
האדם צריך לשעבד את כוחות חייו אל הדעת והדעת להשגת הבורא יתברך
22
160151