He

Fr

Es

Ru

En

צביקה פלורנטל

עוד מצביקה פלורנטל

play3
בית המדרש
ספר מסילת ישרים מוקלט - פרק כז' - חתימת הספר
2 דקות
play3
בית המדרש
ספר מסילת ישרים מוקלט - פרק כו' - בבאור מידת הקדושה
13 דקות
play3
בית המדרש
ספר מסילת ישרים מוקלט - פרק כה' - בדרך קניית היראה
4 דקות
play3
בית המדרש
ספר מסילת ישרים מוקלט - פרק כד' - בבאור יראת החטא
11 דקות
play3
בית המדרש
ספר מסילת ישרים מוקלט - פרק כג' - בדרכי קניית הענוה
9 דקות
play3
בית המדרש
ספר מסילת ישרים מוקלט - פרק כב' - בבאור מידת הענוה
19 דקות
play3
בית המדרש
ספר מסילת ישרים מוקלט - פרק כא' - בדרכי קניית החסידות
6 דקות
play3
בית המדרש
ספר מסילת ישרים מוקלט - פרק כ' - במשקל החסידות
9 דקות
play3
בית המדרש
ספר מסילת ישרים מוקלט - פרק יט' - בבאור חלקי החסידות
48 דקות
play3
בית המדרש
ספר מסילת ישרים מוקלט - פרק יח' - בדרכי מידת החסידות
5 דקות