פרשת: פינחס | הדלקת נרות: 18:59 | הבדלה: 20:19 (ירושלים) 

פרופסור אביעד הכהן

סדרות של הרב:

סדרות