פרשת: כי תשא | הדלקת נרות: 16:57 | הבדלה: 18:14 (ירושלים) 

פרופסור אביעד הכהן

סדרות של הרב:

סדרות