פרשת: תצוה | הדלקת נרות: 16:51 | הבדלה: 18:09 (ירושלים) 

הרב אורן אלעד

סדרות של הרב:

סדרות