פרשת: בהר | הדלקת נרות: 18:55 | הבדלה: 20:17 (ירושלים) 

הרב שלמה וילק

סדרות של הרב:

סדרות