He

Fr

Es

Ru

En

הרב אריאל בראלי

עוד מהרב אריאל בראלי

play3
בית המדרש
חובת השוכר בבית משותף
חובת השוכר בבית משותף
2 דקות
play3
בית המדרש
משקפת שאולה
משקפת שאולה
3 דקות
play3
בית המדרש
שואל שאיבד את הרכוש ושילם עליו, האם כשמוצא את האבדה יכול לבקש את הכסף בחזרה?
שואל שאיבד את הרכוש ושילם עליו, האם כשמוצא את האבדה יכול לבקש את הכסף בחזרה?
3 דקות
play3
בית המדרש
על מי האחריות לטפל בנזק שהעץ גורם הנוטע או הניזק?
על מי האחריות לטפל בנזק שהעץ גורם הנוטע או הניזק?
2 דקות
play3
בית המדרש
מתי תופס הדין שאדם חשב לעשות מצווה וזה תופס כעשיית מצווה בפועל?
מתי תופס הדין שאדם חשב לעשות מצווה וזה תופס כעשיית מצווה בפועל?
4 דקות
play3
בית המדרש
האם מותר להשתמש בתנור שמוציא עשן וגרם לנזק בסביבה?
האם מותר להשתמש בתנור שמוציא עשן וגרם לנזק בסביבה?
2 דקות
play3
בית המדרש
האם יש דין שואל גם לאחר שניתן תמורה בעבור השאילה?
האם יש דין שואל גם לאחר שניתן תמורה בעבור השאילה?
3 דקות
play3
בית המדרש
האם אפשר לפתוח חוג חדש במקום שכבר קיים חוג דומה?
האם אפשר לפתוח חוג חדש במקום שכבר קיים חוג דומה?
2 דקות
play3
בית המדרש
האם אפשר להשתמש בתוכנה מסחרית בלא תשלום לצורך לימוד?
האם אפשר להשתמש בתוכנה מסחרית בלא תשלום לצורך לימוד?
2 דקות
play3
בית המדרש
האם אפשר להוציא מתיבות דואר חומר שיש בו לשון הרע?
האם אפשר להוציא מתיבות דואר חומר שיש בו לשון הרע?
3 דקות