פרשת: תזריע | הדלקת נרות: 18:26 | הבדלה: 19:44 (ירושלים) 

הרב נתנאל לוי

סדרות של הרב:

סדרות