Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

שיעורים אחרונים של איתמר מלכא

play3
בית המדרש
ברכות ההפטרה
ברכות ההפטרה
2 דקות
play3
בית המדרש
הפטרת פרשת שמיני – “ויוסף עוד דוד”
הפטרת פרשת שמיני - "ויוסף עוד דוד"
6 דקות
play3
בית המדרש
הפטרת פרשת תזריע – “ואיש בא מבעל שלשה”
הפטרת פרשת תזריע - "ואיש בא מבעל שלשה"
8 דקות
play3
בית המדרש
הפטרת פרשת מצורע – “וארבעה אנשים היו מצורעים”
הפטרת פרשת מצורע - "וארבעה אנשים היו מצורעים"
7 דקות
play3
בית המדרש
“וישם המלך אחשורש מס על הארץ ואיי הים” – פרק י’
"וישם המלך אחשורש מס על הארץ ואיי הים" - פרק י'
play3
בית המדרש
“ובשנים עשר חודש הוא חודש אדר בשלושה עשר יום בו…” – פרק ט’
"ובשנים עשר חודש הוא חודש אדר בשלושה עשר יום בו..." - פרק ט'
8 דקות
play3
בית המדרש
“ביום ההוא נתן המלך אחשורוש לאסתר המלכה את בית המן צרר היהודים…” – פרק ח’
"ביום ההוא נתן המלך אחשורוש לאסתר המלכה את בית המן צרר היהודים..." - פרק ח'
5 דקות
play3
בית המדרש
“ויבא המלך והמן לשתות עם אסתר המלכה” – פרק ז’
"ויבא המלך והמן לשתות עם אסתר המלכה" - פרק ז'
2 דקות
play3
בית המדרש
“בלילה ההוא נדדה שנת המלך ויאמר להביא את ספר הזכרונות דברי הימים…” – פרק ו’
"בלילה ההוא נדדה שנת המלך ויאמר להביא את ספר הזכרונות דברי הימים..." - פרק ו'
3 דקות
play3
בית המדרש
“ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית…” – פרק ה’
"ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית..." - פרק ה'
3 דקות