He

Fr

Es

Ru

En

איתמר מלכא

עוד מאיתמר מלכא

play3
בית המדרש
ברכות ההפטרה
ברכות ההפטרה
2 דקות
play3
בית המדרש
הפטרת פרשת שמיני – "ויוסף עוד דוד"
הפטרת פרשת שמיני - "ויוסף עוד דוד"
6 דקות
play3
בית המדרש
הפטרת פרשת תזריע – "ואיש בא מבעל שלשה"
הפטרת פרשת תזריע - "ואיש בא מבעל שלשה"
8 דקות
play3
בית המדרש
הפטרת פרשת מצורע – "וארבעה אנשים היו מצורעים"
הפטרת פרשת מצורע - "וארבעה אנשים היו מצורעים"
7 דקות
play3
בית המדרש
"אחר הדברים האלה גידל המלך אחשורוש את המן בן המדתא האגגי…" – פרק ג'
"אחר הדברים האלה גידל המלך אחשורוש את המן בן המדתא האגגי..." - פרק ג'
4 דקות
play3
בית המדרש
"אחר הדברים האלה כשך חמת המלך אחשורוש זכר את ושתי ואת אשר עשתה…" – פרק ב'
"אחר הדברים האלה כשך חמת המלך אחשורוש זכר את ושתי ואת אשר עשתה..." - פרק ב'
6 דקות
play3
בית המדרש
"ויהי בימי אחשוורוש הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש" – פרק א
"ויהי בימי אחשוורוש הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש" - פרק א
5 דקות
play3
בית המדרש
"וישם המלך אחשורש מס על הארץ ואיי הים" – פרק י'
"וישם המלך אחשורש מס על הארץ ואיי הים" - פרק י'
play3
בית המדרש
"ובשנים עשר חודש הוא חודש אדר בשלושה עשר יום בו…" – פרק ט'
"ובשנים עשר חודש הוא חודש אדר בשלושה עשר יום בו..." - פרק ט'
8 דקות
play3
בית המדרש
"ביום ההוא נתן המלך אחשורוש לאסתר המלכה את בית המן צרר היהודים…" – פרק ח'
"ביום ההוא נתן המלך אחשורוש לאסתר המלכה את בית המן צרר היהודים..." - פרק ח'
5 דקות