פרשת: בלק | הדלקת נרות: 19:03 | הבדלה: 20:24 (ירושלים) 

מר משה אליאס

סדרות של הרב:

סדרות