He

Fr

Es

Ru

En

הקשר בין לומדי התורה למעמד הר סיני

הרב שמעון בן ציון

עוד מהרב שמעון בן ציון

play3
בית המדרש
הקשר בין לומדי התורה למעמד הר סיני
41 דקות
play3
בית המדרש
בארץ ישראל אין מקום לבינוניות
41 דקות
play3
בית המדרש
לא להיות בינוני !
39 דקות
play3
בית המדרש
'טוב אחרית דבר מראשיתו' - ההתחלה של כל תהליך קובעת את מידת יציאתו לפועל
39 דקות
play3
בית המדרש
בישיבה יש השראת שכינה
54 דקות
play3
בית המדרש
ההבדל שבין לימוד בבית ללימוד בישיבה
54 דקות
play3
בית המדרש
"יסוד גדלות האדם נבנה בישיבה"
47 דקות
play3
בית המדרש
האור הגנוז בנרות החנוכה
15 דקות
play3
בית המדרש
תורה ומידות - האם לימוד התורה מחייב התנהגות מוסרית ?
47 דקות
play3
בית המדרש
היחס בין הרב לתלמיד - חלק ב
55 דקות