He

Fr

Es

Ru

En

הראשל"צ הרב אליהו בקשי דורון זצ"ל

עוד מהראשל"צ הרב אליהו בקשי דורון זצ"ל

play3
בית המדרש
"והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה"
"והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה"
36 דקות
play3
בית המדרש
מצוות אהבת ויראת ה'
מצוות אהבת ויראת ה'
47 דקות
play3
בית המדרש
עיונים בהלכות הפסח
עיונים בהלכות הפסח
47 דקות
play3
בית המדרש
דברי התעוררות
דברי התעוררות
47 דקות