פרשת: וישלח | הדלקת נרות: 15:55 | הבדלה: 17:14 (ירושלים) 

הרב יונתן זקס

סדרות של הרב:

סדרות