He

Fr

Es

Ru

En

פרשת וזאת הברכה | פרשת השבוע

קרא עוד

בחר רב

פרשת וזאת הברכה | שיעורי תורה ממיטב רבני המכון

17 דקות
כיצד זוכים לברכה ?
22 דקות
פרשת וזאת הברכה
18 דקות
"ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל"
17 דקות
"אף חובב עמים" - לחיבתו כל אחד מהשבטים קרוי עם
55 דקות
"ויהי אחרי מות משה עבד ה' " - המשך
53 דקות
"ויהי אחרי מות משה עבד ה' "
68 דקות
איך יתכן שמשה כתב "וימת משה עבד ה' "? - סיום ספר דברים
51 דקות
"ולאשר אמר ברוך מבנים אשר יהי רצוי אחיו וטובל בשמן רגלו"
49 דקות
"ולזבולון אמר שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהלך"
51 דקות
הקשר בין המלכות למיקום הגאוגרפי בארץ ישראל
52 דקות
"וללוי אמר תומיך ואוריך לאיש חסידך אשר ניסיתו במסה תריבהו על מי מריבה"
52 דקות
"אף חובב עמים כל קדושיו בידך"
55 דקות
"וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו"
5 דקות
יהושוע בן נון
5 דקות
איך ברכה עובדת ?
16 דקות
פרשת וזאת הברכה
3 דקות
פרשת וזאת הברכה - עליית ראשון
26 דקות
פרשת וזאת הברכה - תם ולא נשלם שבח לאל בורא עולם
18 דקות
ה' מסיני בא וזרח משעיר למו
62 דקות
ברכותיהם של זבולון ויששכר
No data was found
דילוג לתוכן