He

Fr

Es

Ru

En

פרשת שמות | פרשת השבוע

קרא עוד

בחר רב

פרשת שמות | שיעורי תורה ממיטב רבני המכון

הרב שוהם גנוט
במה נודעת חיבתם של ישראל לקב"ה? הרב שוהם גנוט
הרב ערן ישועה FIX
משה רבנו ובנות יתרו - שיעור מיוחד לפרשת שמות מאת הרב ערן ישועה
רב אשר בוחבוט
עניינם של אותות הגאולה
חן בוחבוט אייר
סוד השם ואותיות לשון הקודש
46 דקות
חינוך לאחריות ובחירה חופשית
13 דקות
אספקלריא המאירה
49 דקות
"ויגדל משה ויצא אל אחיו"
46 דקות
חינוך להתמודדות עם משברים
45 דקות
פרשת שמות
40 דקות
משה רבנו המנהיג הנצחי של עם ישראל
25 דקות
מדוע הרג משה רבנו את המצרי ?
29 דקות
מה היתה הכוונה של בת פרעה בהליכה ליאור ?
38 דקות
הפתרון הסופי' הראשון : "כל הבן היילוד היאורה תשליכוהו"
18 דקות
עיקר עניין השובבי"ם - בשבתות
50 דקות
משה רבנו הלימוד מרועה נאמן
19 דקות
בחירת משה רבנו
18 דקות
"להודיע חיבתם של ישראל"
63 דקות
אהיה אשר אהיה
85 דקות
"אם אני המוליד ועצרתי?!"
49 דקות
משה רבנו כאדם וכמנהיג
32 דקות
הבעיה הדמוגרפית של המצרים ופתרונה "הבה נתחכמה לו"
_DSC68133  הרב דב ביגון

הקב”ה אוהב את מי שאוהב את בניו

משנולד משה רבינו ניכר עליו שהוא נשמה טובה” ככתוב: “ותהר האשה ותלד בן ותרא אותו כי טוב הוא” (שמות ב” ב) כפירוש רש”י: כשנולד נתמלא הבית כולו אורה. כבר משחר ילדותו ניכר עליו שהוא ראוי להיות מנהיגם של ישראל. כאשר בת פרעה פותחת את התיבה שבה היה מונח משה “ותראהו
ravlondin12345

דבר תורה קצר לפרשת שמות

ספר שמות” כשמו כן הוא” עוסק בשמות. בשמות של עם ישראל ובשם הפרטי של כל אחד ואחת. שמו של אדם אינו רק הכינוי הטכני שלו אלא תפקידו בעולם הזה. מה המהות שלו. בספר שמות אנו מבררים מהו התפקיד של עם ישראל” מהו התפקיד שלנו.חלק מהותי מבירור התפקיד שלנו הוא הבירור
_DSC68133  הרב דב ביגון

עם בני ישראל

עם ישראל נולד במצרים. שבעים נפש ירדו למצרים ויצאו ממנה כעם. הראשון שמבחין במציאותנו כעם היה דווקא פרעה באומרו לעמו: “הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו” (שמות א” ט).פרעה הרשע” שונא ישראל” הוא הראשון המזהה אותנו כאומה בעלת נשמה מיוחדת – המאיימת עליו ועל מצרים השקועה במ”ט שערי טומאה
ravlondin12345

לב הפרשה – מה שמו של אלוקים ?

דבר תורה קצר לפרשת שמות כאשר משה רבנו עומד לפני ה’ במעמד הסנה ונדרש לגאול את עם ישראל. ישנה נקודה שלכאורה לא מובנת שעליה הוא מתעכב: “ויאמר משה אל האלוקים הנה אנוכי בא אל בני ישראל ואמרתי אליהם אלוקי אבותיכם שלחני אליכם ואמרו לי מה שמו” מה אומר אליהם?”. זה
_DSC6880 זיו רוה

וַתֵּתַצַּב אֲחֹתוֹ מֵרָחֹק. לפ’ שמות/ זיו רוה

דברי חז”ל דורשים מאתנו העמקה עצומה. לכן דומה מי שנפגש עם דבריהם בחטף מבחוץ” ואינו מתעכב ויורד לעומקם” כמי שמביט על הים ממטוס” לעומת הצוללן השוחה בין דגי הים והאלמוגים מרהיבי העין ומרחיבי הנפש. דוגמא לכך נביא משתי דרשות על פסוק אחד מפרשתנו: “וַתֵּתַצַּב אֲחֹתוֹ מֵרָחֹק לְדֵעָה מַה יֵּעָשֶׂה לוֹ”
מכון מאיר תשפב

מודל בניית זוגיות מפרשיות שמות-וארא

בני ישראל שקועים בעבודת פרך למעלה ממאתיים שנה. ברור להם שאלה החיים. פתאום מגיעים משה ואהרון ומספרים על חזון נפלא” של שחרור מהעבדות לאדם לשעבוד לה'” כמאמר ר’ יהודה הלוי: “עבדי הזמן עבדי עבדים הם. עבד ה’ הוא לבדו חפשי”.את התהליך שבנ”י עוברים מעבדות לגאולה” ניתן לדמות לתהליך שעובר על
דילוג לתוכן