He

Fr

Es

Ru

En

פרשת משפטים | פרשת השבוע

קרא עוד

בחר רב

פרשת משפטים | שיעורי תורה ממיטב רבני המכון

53 דקות
פרשת משפטים
42 דקות
"כי ימכור איש את בתו לאמה" כראיית הגלות והגאולה
54 דקות
יש תיקון ותקוה לכל נפש מישראל
9 דקות
מדוע דין עבד עברי קדם לכל המשפטים
57 דקות
להיות מספר 3
21 דקות
"ושלחתי את הצרעה לפניך" - הסיוע האוירי בכיבוש ארץ ישראל
28 דקות
"נעשה ונשמע" - שני כתרים - למה ?
36 דקות
"נעשה ונשמע" - מתי מותר להבין את טעמי התורה? הרב יורם אליהו
66 דקות
קח אחריות !
43 דקות
המשפט והחינוך בישראל
79 דקות
משנכנס אדר מרבין בשמחה בחירות
32 דקות
מה המשותף בין "נעשה ונשמע" (פרשת משפטים) לבין מחצית השקל (פרשת שקלים)
53 דקות
כל משפטי התורה הם תורת אמת
10 דקות
יציאת עבד עברי לחופש
21 דקות
מדוע המצוה הראשונה של פרשת משפטים היא מצות עבד עברי
13 דקות
פרשת משפטים הירידה לפרטים שאחרי הכללים של פרשת יתרו
48 דקות
מסכת קידושין דף טז'
17 דקות
94 דקות
לוחמי חרות ישראל בחבלי משיח
22 דקות
הרב ערן טמיר 4
65 דקות
האם הרוב תמיד צודק? שיעור על פי ה'חתם סופר' מאת הרב ערן טמיר
_DSC7003 יורם אליהו

ניתנה רשות לרופא לרפא

נאמר בפרשה “רק שבתו יתן ורפא ירפא”. הגמרא (ברכות ס” א) מלמדת “אמר רב אחא אמר רב” הנכנס להקיז דם אומר” יהי רצון מלפניך ה’ אלקי שיהא לי עסק זה לרפואה ותרפאני כי אל רופא נאמן אתה ורפואתך אמת” לפי שאין דרכן של בני אדם לרפאות אלא שנהגו”. לדעתו של
מכון מאיר תשפב

למה תירצע האוזן?

התורה מצווה כידוע שכאשר אדם גונב ואין לו במה להחזיר” ימכור עצמו לעבד וכך יוכל להחזיר את חובו. האדם הגונב מוכר את עצמו לתקופה של שש שנים ובשנה השביעית יוצא לחופשי. אולם אדם שירצה להישאר כעבד אצל אדונו אחרי שש שנים יביאוהו למזוזת הדלת ושם ירצעו את אוזנו. המצווה של
_DSC68133  הרב דב ביגון

ציון במשפט תיפדה

חז”ל דורשים את הפסוק “והיה אמונת עתיך חוסן ישועות חכמת ודעת יראת ד’ היא אוצרו” (ישעיה לג ו) על ששה סדרי משנה: אמונת – זה סדר זרעים” עתיך – זה סדר מועד” חוסן – זה סדר נשים” ישועות – זה סדר נזיקין” חכמת – זה סדר קודשים ודעת – זה
הרב יואב מלכא FIX

רש”י מן הפרשה

פרק כא פסוק ארש”י: “אשר תשים לפניהם” – “אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: לא תעלה על דעתך לומר אשנה להם הפרק וההלכה ב’ או ג’ פעמים עד שתהא סדורה בפיהם כמשנתה” ואיני מטריח עצמי להבינם טעמי הדבר ופירושו” לכך נאמר אשר תשים לפניהם” כשולחן הערוך ומוכן לאכול לפני האדם.”
_DSC7003 יורם אליהו

כשהצבו”ר רוב”ץ

כי תראה חמור שנאך רובץ תחת משאו וחדלת מעזוב לו עזוב תעזוב עמו” (שמות כג ה). רש”י במקום מסביר שהמילים וחדלת מעזוב לו” נקראים בסימן שאלה – וכי אתה חושב לא לעזור לו? זו טעות” עזוב תעזוב עמו. ועזוב פירושו – תעזור. גם תרגום אונקלוס מבאר בדרך דומה ואומר “משבק
_DSC6880 זיו רוה

הדן את דיננו

מדוע נקראים בתורה דייני ישראל בשם המשותף “אֱ-לֹהִים”” כבפרשת עבד נרצע “וְהִגִּישׁוֹ אֲדֹנָיו אֶל הָא-להים” ” כלומר לדייני בית הדין. רז טמיר ונשגב גילה לנו רבנו הרמב”ן בפירושו העמוק והנפלא לשאלה זו. שם זה בא לרמוז כי הא-להים יהיה עמהם בדבר המשפט” הוא יצדיק והוא ירשיע. וזהו שאמר “עַד הָאֱ-לֹהִים
דילוג לתוכן