הרב רונן טמיר שמירת הלשון המשך כלל א טז אייר

ט"ז אייר תשע"ח