He

Fr

Es

Ru

En

"אתם נצבים היום כולכם לפני ד' אלקיכם"

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

"אתם נצבים היום כולכם לפני ד' אלקיכם" (דברים כט ט). רש"י מביא מדרש אגדה: "למה נסמכה פרשת אתם נצבים לקללות (-שבפרשה הקודמת), לפי ששמעו ישראל מאה קללות חסר שתים חוץ ממ"ט קללות שבויקרא הוריקו פניהם ואמרו מי יוכל לעמוד באלו? התחיל משה לפייסם: 'אתם נצבים היום' הרבה הכעסתם למקום ולא עשה אתכם כליה והרי אתם קיימים לפניו": זאת עובדה – עם ישראל חי וקיים עד היום ולנצח.
בעל "המאור ושמש" מפרש שמשה רבינו נתן לישראל עצה איך להינצל מכל הקללות הללו: "עיקר התריס מפני הפורענות הוא האהבה והאחדות. כאשר יש אהבה ואחדות בישראל אין מקום לפורענות, כמאמר חז"ל 'חבור עצבים אפרים הנח לו' שאפילו אם ח"ו עובדי ע"ז ויש ביניהם התחברות בלי פרוד לבבות הם שוקטים ונחים ומתרחקים על ידי זה מהקללות ומהייסורין וזהו 'אתם נצבים היום כולכם' – ע"י ש'ראשיכם שופטיכם זקניכם ושוטריכם כל איש ישראל' יהיו בלב אחד ובאהבה". ואמנם במעמד הרי סיני התייצבו ישראל בתחתית ההר כאיש אחד בלב אחד ומתוך כך זכו לקבל את התורה הקדושה מתוך אחדות (בעל הטורים).
נכון לעכשיו, ערב ראש השנה כאשר אנו מברכים: תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה, אין די בברכות עלינו גם לפעול ולעשות כדי שיסורו הקללות והפורענות ויחולו עלינו הברכות. ככל שנפעל ונעשה לאחדות האומה להרבות אהבה בישראל, ככל שנחיה ביחד באהבה נוכל לעמוד ולהתייצב נגד אויבינו ולנצחם, ומתוך כך נזכה לשלום, ונמשיך להתקדם במעלה הדרך לגאולה השלמה ותתקיים בקשתנו "הושע את עמך וברך את נחלתך ורעם ונשאם עד העולם".
מהמצפה לישועה השלמה
בברכת שנה טובה ומתוקה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
Shape-2
מגזין
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג
play3
מגזין
'בשביל ישראל' – מדרך בורמה  לשואבה
'בשביל ישראל' - מדרך בורמה לשואבה
Shape-2
מגזין
לאחר שנים של ציפייה: ג'ונתן פולארד הכניס ספר תורה לקבר יוסף
לאחר שנים של ציפייה: ג'ונתן פולארד הכניס ספר תורה לקבר יוסף
play3
מגזין
"המשיח הגיע במלחמת ששת הימים": תוכנית מיוחדת עם יצחק מאיר ואורחים מפתיעים אודות חודש אייר
Shape-2
מגזין
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה