תנורו של עכנאי : אונאה - חלק א

כ' אייר תשע"ד
על פי המעשה המובא בגמרא במסכת בבא מציעא דף נט' ע"ב

מומלץ בשבילך