"שמעו את הדבר הזה אשר דבר ה' עליכם בני ישראל על כל המשפחה אשר העלתי מארץ מצרים לאמר"

ה' כסלו תשע"ח
עמוס פרק ג' פסוק א'

מומלץ בשבילך