שלא לעשות מלאכה בערב פסח אחר חצות - שו"ע סימן תסח' סעיפים א' - ג'

מומלץ בשבילך