שלא לכבות ביום טוב -שו"ע סימן תקיד' סעיפים ו' - ח'

מומלץ בשבילך