שלא לכבות ביום טוב -שו"ע סימן תקיד' סעיפים ג' - ה'

מומלץ בשבילך