שילוח טמאים מחוץ למחנה

כ"ט אייר תשע"ט
ספר במדבר פרק ה'

מומלץ בשבילך