הקדשת שיעור

"נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה" - היחס בין שפה ללשון

ט' חשון תש"פ
כרך ב' עמוד סו' במהדורה הישנה

מומלץ בשבילך