"נגדלך נשבחך ונפארך"

א' כסלו תשע"ז
עמוד קצח' ברכת ברוך שאמר והיה העולם מתפילת שחרית

מומלץ בשבילך