"מקובלים אנו שמרידה רוחנית תהיה בארץ ישראל ובישראל"

מומלץ בשבילך