הקדשת שיעור

מעלת מי שעוסק בתורה לשמה

מומלץ בשבילך