ממון שצריך להישבע עליו - האם נקרא ממון לעניין שבועת העדות או לעניין שבועת מודה במקצת ?

כ"ו אדר תשע"ט
מסכת שבועות דף מג' ע"ב עיון בר"ן בסוגיה

מומלץ בשבילך