מוסר ויראת אלהים

כ"ח תמוז תשע"ח
כרך ג' ראש דבר פסקה א' (עמוד יט') "מי שיש לו נשמה כללית צריך לעסוק בדור שלנו במבואים , בבירור מפתחות לכל דבר נשגב"

מומלץ בשבילך