מוסר המצוות

ו' כסלו תשע"ט
כרך ג' פסקה ז' בפנים הספר "כל המוסר שבעולם אחוז הוא בכל מצוה"

מומלץ בשבילך