הקדשת שיעור

מדוע מזכירים את ברית המילה בברכת המזון ?

כ"ד שבט תש"פ
המשך פרק יח' עמוד קעג במהדורת ברקוביץ' בעניין נוסח ברכת המזון ד"ה "ובגמרא פרק שלושה שאכלו תניא רבי אליעזר אומר כל שלא אמר ארץ חמדה טובה ורחבה בברכת הארץ ומלכות בית דוד בבונה ירושלים לא יצא ידי חובתו"

מומלץ בשבילך