"לך לך מארצך... אל הארץ אשר אראך"- מה החידוש?

מומלץ בשבילך