"כשושנה בין החוחים"- הטהרה הפנימית של ישראל

כ"ז שבט תשע"ג
ספר אורות, חלק 'אורות ישראל', פרק ה', פסקה ו', עמוד קנ"ד- "כל ציורי העולם לא עשו שום רושם כלל על עצמיותה הפנימית של כנסת ישראל. כל ההשקפות, כל מיני התרבויות ששלטו ושולטים ברוח האדם, מקצה תבל ועד קצהו, לא הגיעו להעביב אפילו נקודה אחת של יפעת האורה האלהית החפשית של כנסת ישראל. תמימה היא, תמימה אשר לא עלה עליה עול, בתולה ואיש לא ידעה, נפלה ולא תוסיף לנפול קום בתולת ישראל. זאת היא אמתתה של הנחמה העליונה המוצצה במערבא". הרחבה ממאמר 'התשובה והשלום', מופיע בתוספות לספר אורות התשובה בהוצאת ישיבת 'אור עציון', עמוד קנ"ג.

מומלץ בשבילך