הקדשת שיעור

"כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות בחבלי משיח"

מומלץ בשבילך