הקדשת שיעור

"כבד את אביך ואת אמך כאשר צוך ה' אלהיך"

מומלץ בשבילך