כאשר שכינה שרויה בתחתונים שמים וארץ מחוברים

מומלץ בשבילך