"יפקוד ה' אלוהי הרוחות לכל בשר איש על העדה"

מומלץ בשבילך