הקדשת שיעור

"ים סוף בקעת וזדים טיבעת וידידים העברת..."

מומלץ בשבילך