הקדשת שיעור

ויקרא אל משה - חביבותו של משה לפני הקב"ה

כ"ו אדר תשס"ט
א - ספר ויקרא פרשת ויקרא פרק א' פסוק א' ב - משנה מסכת פסחים פרק ט' משנה ט' - חבורה שאבד פסחה ג - עולת ראיה - עניינה של הציצית

מומלץ בשבילך