"ויען השליש... היהיה כדבר הזה ? " - המקטרג והמייאש התורן של הדור - ועונשו

מומלץ בשבילך