הקדשת שיעור

"ויהי כמות אחאב ויפשע מלך מואב במלך ישראל"

מומלץ בשבילך