הקדשת שיעור

"וידעת כי שלום אהלך" - לכן צריך אדון הבית לשאול "עשרתן ערבתן"

מומלץ בשבילך