"ה' בחכמה יסד ארץ"' - כל הבריאה מיוסדת על החכמה דהיינו חוקיות

מומלץ בשבילך