השפלת הנפש על ידי הזימה והאפשרות לבניין העולם על ידי שימוש ביצר המין בקדושה

ב' אלול תשע"ו
על פי הגמרא במסכת שבת דף סד' וביאור הרב קוק בספר עין אי"ה כרך שבת ב' פרק שישי פסקה עד' בקשר לשלל מלחמת מדין

מומלץ בשבילך